ترتیل قرآن کریم - صدادانلود


ترتیل قرآن کریم

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و هفتم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و هفتم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و هشتم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و هشتم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و نهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و نهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء سی ام - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء سی ام - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و ششم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و ششم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و پنجم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و پنجم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و چهارم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و چهارم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم سوره انفطار با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

مذهبی
ترتیل قرآن کریم سوره انفطار با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت 4K و Full HD

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۹۰ نود تا ۱۲۰ صدوبیست

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۹۰ نود تا ۱۲۰ صدوبیست

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۱۲۰ تا ۱۵۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۱۲۰ تا ۱۵۰

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۷۰ صدوهفتاد

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۷۰ صدوهفتاد

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و یکم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیست و یکم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره انعام آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۶۵

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره انعام آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۶۵

ترتیل قرآن کریم جزء بیستم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء بیستم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء نوزدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء نوزدهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء هجدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء هجدهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء هفدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء هفدهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء شانزدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء شانزدهم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره انعام آیات ۱ یک تانه ۹

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره انعام آیات ۱ یک تانه ۹

ترتیل قرآن کریم جزء پانزدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء پانزدهم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۶۰ شصت تا نود ۹۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۶۰ شصت تا نود ۹۰

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۹۰ نود تا صدوبیست ۱۲۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۹۰ نود تا صدوبیست ۱۲۰

ترتیل قرآن کریم جزء چهاردهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء چهاردهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء سیزدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء سیزدهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء دوازدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء دوازدهم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۳۰ سی تا شصت ۶۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات ۳۰ سی تا شصت ۶۰

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات یک ۱ تا۳۰ سی

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره مائده آیات یک ۱ تا۳۰ سی

ترتیل قرآن کریم جزء یازدهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء یازدهم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء دهم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء دهم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۱۲۰ صدوبیست تا ۱۵۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۱۲۰ صدوبیست تا ۱۵۰

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۷۶

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۷۶

نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۶۰ شصت تا نود ۹۰

موسیقی
نماهنگ کلیپ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره نساء آیات ۶۰ شصت تا نود ۹۰

پخش زنده ترتیل قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س) از طریق صفحه ahrarmag در آپارات

مذهبی
پخش زنده ترتیل قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س)به مناسبت ماه مبارک رمضان هر روز از طریق صفحه ahrarmag در آپارات برگزاری توسط هسته بین الملل استان خوزستان

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۸۰

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۵۰ صدوپنجاه تا ۱۸۰

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۸۰ صدوهشتاد تا ۲۰۰

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۸۰ صدوهشتاد تا ۲۰۰

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات نود ۹۰ تا صدوبیست ۱۲۰

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات نود ۹۰ تا صدوبیست ۱۲۰

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۲۰ صدوبیست تا۱۵۰

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱۲۰ صدوبیست تا۱۵۰

ترتیل قرآن کریم جزء چهارم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء چهارم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات شصت ۶۰ تا نود ۹۰

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات شصت ۶۰ تا نود ۹۰

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۳۰ سی تا ۶۰ شصت

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۳۰ سی تا ۶۰ شصت

ترتیل قرآن کریم جزء سوم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء سوم - قاری استاد پرهیزکار

نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱ یک تا ۳۰ سی کلیپ رمضان

موسیقی
نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران آیات ۱ یک تا ۳۰ سی کلیپ رمضان

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط هر روز یک جزء [لینک در توضیحات]

مذهبی
ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط هر روز یک جزء [لینک در توضیحات]

#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات صدوپنجاه ۱۵۰ تا صدوهشتاد ۱۸۰

موسیقی
#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات صدوپنجاه ۱۵۰ تا صدوهشتاد ۱۸۰

#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات صدوبیست ۱۲۰ تا صدوپنجاه ۱۵۰

موسیقی
#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات صدوبیست ۱۲۰ تا صدوپنجاه ۱۵۰

#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات شصت ۶۰ تا نود ۹۰ #ترتیل

موسیقی
#نماهنگ رمضان ترتیل قرآن کریم سوره بقره آیات شصت ۶۰ تا نود ۹۰ #ترتیل

ترتیل قرآن کریم جزء دوم - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء دوم - قاری استاد پرهیزکار

ترتیل قرآن کریم جزء اول - قاری استاد پرهیزکار

مذهبی
ترتیل قرآن کریم جزء اول - قاری استاد پرهیزکار
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال